top of page
Parallel Lines

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever, zoniet uitdrukkelijk dan toch impliciet bij gebreke van enige reactie binnen de acht dagen na de eerste kennisname ervan. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elk contract aangegaan met LUNAR BV (BE 0784.573.513)

 

1. Algemeen

Elke overeenkomst met LUNAR komt tot stand onder deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de gebruiker, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten.

 

· De werkkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en LUNAR en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24/07/1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen LUNAR en de gebruiker.

 

· Deze algemene voorwaarden en in het bijzonder artikel 5 gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan LUNAR en LUNAR kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

 

Definities

· Wordt verstaan onder ‘ een met de gebruiker gelieerde derde’: Elke natuurlijke persoon of juridische entiteit (al dan niet rechtspersoon): Waarover de gebruiker de controle heeft of waarmee de gebruiker verbonden of geassocieerd is of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat zoals bedoeld in de artikelen 5, 11, 12 of 14 van het Wetboek Vennootschappen of die rechtstreeks of onrechtstreeks (via één of meerdere (andere) rechtspersonen of anderszins) een mandaat uitoefent bij de gebruiker (als zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, dagelijks bestuur, directeur, volmachtdrager, of anderszins), of omgekeerd waarvoor de gebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks een mandaat uitoefent, of die werk verricht of diensten levert voor de gebruiker of een andere met de gebruiker gelieerde derde en gebruikelijk na verloop van tijd het uitvoeren van dit werk of leveren van deze diensten geheel of gedeeltelijk (mede) door de werkkracht gebeurt.

 

· Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met werkkracht: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de werkkracht. Het laten ter beschikking stellen van de betreffende werkkracht, de vennootschap waarvan de werkkracht zaakvoerder is of met een derde die hiertoe de werkkracht heeft aangeworven. Het aangaan van een aannemingsovereenkomst door de werkkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van elkaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschapen zijn, overeenkomstig titel II van hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.

 

· Wordt verstaan onder werkkracht: De door LUNAR geselecteerde kandidaat die met een arbeidsovereenkomst ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker.
De kandidaat die door LUNAR werd voorgesteld aan de gebruiker.

 

 

2. Gelijke behandeling

Overeenkomstig de CAO 38 quater 14/07/1999 mag LUNAR de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren.

3. Werving- en selectieopdrachten

LUNAR verbindt zich tot het bijstaan van de gebruiker bij het zoeken van kandidaten voor een vacature of opdracht, zoals nader overeengekomen met de gebruiker. LUNAR heeft voor zijn diensten recht op honorarium indien een kandidaat wordt tewerkgesteld binnen de 12 maanden volgende op de voorstelling van de kandidaat door LUNAR. De gebruiker verbindt zich ertoe om LUNAR onmiddellijk in te lichten wanneer een kandidaat wordt tewerkgesteld. Bovendien zal de gebruiker LUNAR een kopie bezorgen van elke jobaanbieding van de gebruiker aan de kandidaat. Onder het begrip tewerkstelling wordt verstaan: Het aangaan van een arbeidsovereenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur) met een kandidaat door de gebruiker of een met de gebruiker gelieerde derde; het aangaan van een zelfstandige overeenkomst met een kandidaat door de gebruiker of een met de gebruiker gelieerde derde.

In het algemeen, elke situatie of omstandigheid waarbij een kandidaat binnen de 12 maanden na de voorstelling, rechtstreeks of onrechtstreeks (via één of meerdere (andere) rechtspersonen of anderszins) werk verricht of diensten levert voor de gebruiker of een met de klanten gelieerde derde of al dan niet in naam of voor rekening van de gebruiker of een met de gebruiker gelieerde derde, rechtstreeks of onrechtstreeks, (via één of meerder (andere) rechtspersonen of anderszins) producten of diensten van de gebruiker of een met de gebruiker gelieerde derde promoot, verkoopt of verdeelt.

 

Het honorarium zal schriftelijk worden afgesproken met de gebruiker. Indien de kandidaat een bedrijfswagen zal nodig hebben voor het uitvoeren van de functie is er een extra fee van €600 ex btw op het honorarium.

Het honorarium wordt volledig opeisbaar zodra wordt aangeworven, ongeacht het ogenblik van de aanwerving, ook als na de aanwerving nog bepaalde taken of diensten zouden uitgevoerd worden, tenzij anders overeengekomen (schriftelijk).

 

LUNAR zal bij beëindiging van de overeenkomst tussen de gebruiker en de kandidaat binnen de 3 maanden na aanvang van de overeenkomst, de gebruiker eenmalig bijstaan bij het zoeken van een nieuwe kandidaat, mits aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 

· Het profiel van de kandidaat die we vervangen dient identiek te zijn aan die van de orginele opdracht;

· De aanwerving door de gebruiker werd verricht op basis van een positief eindadvies van LUNAR in het kader van de aan LUNAR verleende opdracht;

· De begeleidings- en aandachtspunten geformuleerd in het eindavies van LUNAR werden door de gebruiker ook daadwerkelijk opgevolgd en geïmplementeerd;

· De gebruiker beëindigt wegens kennelijke ongeschiktheid van de aangebrachte persoon voor de in het contract omschreven vacature of functie (en bv. niet ingevolge van een re-organisatie, bedrijfseconomische motieven of andere reden);

· Bij beëindiging door de gebruiker werden de omstandigheden van het ontslag voorafgaandelijk met LUNAR besproken en zijn LUNAR en de gebruiker tot de gezamelijke conclusie gekomen dat de aangebrachte persoon effectief ongeschikt is;

· De gebruiker deelt LUNAR binnen de 7 dagen na de kennisgeving van de beëindiging mee dat hij beroep wenst te doen op de garantie voorwaarden;

· De gebruiker is al zijn verbintenissen ten aanzien van LUNAR (waaronder de betalingsverbintenissen) stipt nagekomen.

 

Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan zal de gebruiker zich niet op de garantie kunnen beroepen. 

 

LUNAR kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten van door haar voorgestelde kandidaten. 

Alle offertes en aanbiedingen van LUNAR BV zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

LUNAR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door LUNAR werden voorgedragen. De opdrachtgever vrijwaart LUNAR tegen aanspraken van derden en tegen alle kosten, schade en interesten welke voor LUNAR mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de aanspraken, voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade, veroorzaakt door gebreken bij het uitvoeren van opdrachten.

 

Zowel LUNAR BV als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

4. Gegevensbescherming

LUNAR BV handelt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectie kantoren en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de privacy. De opdrachtgever aanvaardt dat LUNAR persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die zij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf of zijn aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De opdrachtgever garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. 

De opdrachtgever staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid. De opdrachtgever verwijdert onmiddellijk alle persoonsgegevens van een door ons voorgestelde kandidaat indien de opdrachtgever beslist om deze kandidaat niet te weerhouden. Verder dient de opdrachtgever na afloop van diensten alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

5. Betalingen en facturatie

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekende klantencontract.
De facturen van LUNAR zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op de hoofdzetel van LUNAR, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswegen en zonder voorafagaande ingebrekestelling vermeerderd met een interestvoet van 10%. Facturen kunnen enkel betwist worden binnen 7 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. 

Het is de gebruiker niet toegestaan geldsommen in te houden of in mindering te brengen. Eventuele bezwaren kunnen de opeisbaarheid van de facturen niet opschorten. Na verloop van deze termijn is geen formeel protest van de factuur meer mogelijk en wordt zij geacht te zijn aanvaard. Elke schriftelijke toegekende betalingsmodaliteit vervalt van rechtswege van zodra LUNAR moet overgaan tot gerechtelijke invordering van de openstaande facturen. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen en van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker, komen de door LUNAR toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle openstaande alsook alle niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.

 

Ingeval van niet-betaling van de vervallen facturen zal LUNAR gerechtigd zijn om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen tot de dag waarop de vervallen facturen vereffend zijn. Alle mogelijke vorderingen tot schade ten gevolge van eventuele hieruit volgende aansprakelijkheidsvorderingen, zowel contractueel als extra contractueel, zullen integraal ten laste zijn van de gebruiker. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft LUNAR het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen.

6. Algemene zaken

De nietigheid van één van de clausules voorkomende in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden brengt in geen enkel geval de nietigheid van de algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.

De overeenkomst verbindt alle ondertekende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.
In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de hoofzetel of deze van haar uitbatingszetel van LUNAR bevoegd en zal enkel het Belgische Recht van toepassing zijn.

LUNAR BV - Post X - Borsbeeksebrug 34 - 2600 Antwerpen - BE0784.573.513

bottom of page