top of page
Parallel Lines

Privacy Policy

Klanten

 

Uw privacy is belangrijk voor ons! 

Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.  
 

Wie zijn wij? 

Uw gegevens worden verwerkt door LUNAR Recruitment, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 34, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 074.573.513.  
Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben. 
Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres info@lunar-recruitment.com
 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

GEGEVENS DIE WE RECHTSTREEKS VERZAMELEN: 

LUNAR Recruitment verwerkt Identificatiegegevens, persoonlijke identificatiegegevens, financiële hulpmiddelen. 

Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:  
LUNAR Recruitment verwerkt soms publieke gegevens. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …  
Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen behoren hiertoe.  
 

WAT U ONS VERTELT, KAN WORDEN VERWERKT: 

Als u ons telefonisch contacteert, kan een van onze medewerkers uw voornaam, naam en uw telefoonnummer noteren, alsook een over te brengen boodschap, om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening. 

 


 

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens? 

Naargelang van de situatie heeft LUNAR Recruitment bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die u wordt opgevraagd en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.  
Hieronder kan u per situatie nagaan waarom LUNAR Recruitment deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.  

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 

  • Voor contactpersonen bij klanten of prospecten bij een eerste contactname met LUNAR Recruitment: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. 

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van: 

  • uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers en/of zelfstandigen voor bepaalde projecten of vacatures. 

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren. 

  • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier vanuit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.  
    Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.  

  • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een efficiënte communicatie mogelijk te maken. 

 

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.  
LUNAR Recruitment verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.  
Bij het organiseren van evenementen zoals interviews met voorgestelde kandidaten, kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam, alsook eventueel functietitel) wel doorgeven aan de kandidaten die op de interviews aanwezig gaan zijn en dit louter om organisatorische redenen. 
Jouw persoonsgegevens zijn ook consulteerbaar door onze IT en CRM softwareprovider verwerkers met als doel het beveiligen van onze datasystemen. 
 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.  
Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Voor facturatie documenten is dit bijvoorbeeld 7 jaar.  

 

 

Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen? 

U KUNT UW GEGEVENS INKIJKEN 

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.  

LUNAR Recruitment zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …). 
U kunt een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.  
 

U KUNT UW GEGEVENS LATEN VERBETEREN 

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen. 
 

U KUNT UW GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN 

Indien u van mening bent dat LUNAR Recruitment bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.  
 

U KUNT VRAGEN DAT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS WORDT BEPERKT 

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat LUNAR Recruitment uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.  

Dit betekent dat LUNAR Recruitment uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mag verwerken. LUNAR Recruitment mag uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mag er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.  
 

U KUNT VRAGEN OM UW PERSOONSGEGEVENS RECHTSTREEKS OVER TE DRAGEN AAN EEN DERDE PARTIJ 

Indien u dit wenst, kunt u aan LUNAR Recruitment vragen om de gegevens die u zelf hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit dient dan ook geval per geval te worden onderzocht.  
 

U KUNT SOMS WEIGEREN DAT UW GEGEVENS VOLLEDIG AUTOMATISCH WORDEN VERWERKT 

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. LUNAR Recruitment maakt hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Mocht dit toch het geval zijn en u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt.  

Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.  
 

U KUNT UW TOESTEMMING INTREKKEN 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming ten allen tijde intrekken. LUNAR Recruitment zal dan uw persoonsgegevens dienen te verwijderen.  

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met LUNAR Recruitment op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.  

 


Bovendien melden wij u dat u ten allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat LUNAR Recruitment uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleeft. 

bottom of page