top of page
Parallel Lines

Privacy Policy

Kandidaten

 

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

 

Binnen LUNAR Recruitment gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die we van onze kandidaten ontvangen. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij jou over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen. 

 

WIE CONTACTEREN IN GEVAL VAN VRAGEN? 


LUNAR Recruitment, met maatschappelijke zetel te 2600 ANTWERPEN, Borsbeeksebrug 34 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0784.573.513, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. LUNAR Recruitment verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.  
Voor concrete vragen kunt u terecht op info@lunar-recruitment 

U kunt ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.  
 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

WIJ VERZAMELEN RECHTSTREEKS PERSOONSGEGEVENS VAN U 


Dat gebeurt wanneer u op onze website solliciteert voor een vacature die beschikbaar is bij één van onze klanten of indien u ons rechtstreeks aanschrijft om een geschikte functie voor u te zoeken bij één van onze klanten. 

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 

  • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres, … 

  • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek; 

  • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, …

WIJ ONTVANGEN OOK ONRECHTSTREEKS PERSOONSGEGEVENS VAN U 


Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites, platformen, … waarop u uw cv ed. hebt geüpload en die wij kunnen inkijken om een gepaste kandidaat te zoeken voor de openstaande vacatures, ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks.  

Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, … Meestal zal dit in de vorm van een cv zijn en kunnen wij de volgende persoonsgegevens raadplegen (niet limitatief): 

  • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres 

  • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven, 

  • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring 

WAAROM WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN WELKE IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING? 


De onder punt 2 vermelde persoonsgegevens worden verwerkt om te bekijken of u geschikt bent voor de functie die openstaat bij onze klant en om te evalueren of u voldoet aan alle nodige functievoorwaarden.  

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens bij rechtstreekse verkrijging is precontractuele maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden in principe voor de volledige duurtijd van het selectieproces bijgehouden op basis van de precontractuele maatregelen die wij op uw verzoek moeten nemen.  

Wij kunnen beslissen om uw persoonsgegevens na het selectieproces nog gedurende een termijn van 3 jaar na het laatste contact actief bij te houden in onze werfreserve, mits uw uitdrukkelijke toestemming.  

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het onrechtstreeks consulteren van uw persoonsgegevens op websites, zoekmachines, platformen, … is ons gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een eerste maal contact met u opnemen op basis van ons gerechtvaardigd belang. U plaatst uw cv en contactgegevens op speciaal daartoe voorziene platformen, die specifiek tot doel hebben om een geschikte functie te vinden. Als u na een eerste contactname verdere interesse zou hebben om een selectieproces bij ons te doorlopen, zullen wij u, met uw uitdrukkelijke toestemming, opnemen in onze database. 
 

DUUR VAN DE VERWERKING 


Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt.  

Ongeacht of u al dan niet werd geselecteerd, worden uw persoonsgegevens nog 3 jaar na de laatste actualisatie actief bijgehouden in de werfreserve. * 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval passief bijgehouden conform de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden. Vervolgens wordt uw dossier in een gearchiveerde vorm opgeslagen.  

De persoonsgegevens van zelfstandige consultants die voor ons op project gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.  
Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten jouw persoonsgegevens langer bij te houden. 

 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN ALS KANDIDAAT? 

 

RECHT OP TOEGANG EN INZAGE 


Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. 
Dit recht is echter niet onbeperkt. 

 

RECHT OP VERBETERING, VERWIJDERING EN BEPERKING 


Het staat u vrij uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Daarnaast hebt u steeds het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  
U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

 

RECHT VAN VERZET 


Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

 

RECHT VAN GEGEVENSOVERDRACHT 


U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

RECHT VAN INTREKKING VAN DE TOESTEMMING 


Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

 

AUTOMATISCHE BESLISSINGEN EN PROFILING 


De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

UITOEFENING VAN UW RECHTEN 


Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze personeelsadministratie: info@lunar-recruitment.com. 

 

DOORGIFTE / CONSULTATIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS 


LUNAR Recruitment geeft jouw persoonsgegevens door/ maakt jouw gegevens consulteerbaar in het kader van hun activiteiten als selectiebureau aan volgende ontvangers:  
Haar klanten en eventuele potentiële werkgevers. 
De recruiters van LUNAR Recruitment hebben eveneens toegang tot jouw persoonsgegevens om de noodzakelijke beoordeling uit te kunnen voeren en de gepaste opportuniteit te kunnen vinden op de arbeidsmarkt.  
Jouw persoonsgegevens zijn ook consulteerbaar door onze IT en CRM softwareprovider verwerkers met als doel het beveiligen van onze datasystemen. 

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming. 

 

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID 


Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING 


Deze privacyverklaring is geen statisch document, het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Enige wijzigingen zullen steeds ter beschikking staan op onze website.  

bottom of page